Svetový antidopingový kódex

titulka

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex)  bol prvýkrát prijatý v roku 2003, vstúpil do platnosti v roku 2004 a potom bol zmenený s účinnosťou od 1. januára 2009. Nasledujúci dokument začleňuje úpravy Svetového antidopingového kódexu, ktoré schválila Nadačná rada Svetovej antidopingovej agentúry v Johanesburgu (Južná Afrika) 15. novembra 2013. Revidovaný Svetový antidopingový kódex je účinný od 1. januára 2015. Táto verzia dokumentu zahŕňa dodatky ktoré boli prijaté Nadačnou radou WADA v Soule, Kórei dňa 16. novembra 2017 a sú v platnosti od 1. apríla 2018.
Kódex je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe). 
•    Príloha Kódex 2015_SR
•    Príloha Code 2015_EN

Čo je doping?

Doping je definovaný ako porušenie jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel uvedených v článkoch Kódexu 2.1 až 2.10.
Cieľom článku 2 je určiť okolnosti a konanie, ktoré predstavuje porušenie antidopingových pravidiel.
Športovci alebo iné osoby sú zodpovedné za to, že vedia, čo predstavuje porušenie antidopingových pravidiel a poznajú látky a metódy, obsiahnuté v Zozname zakázaných látok a metód.
Porušenie antidopingových pravidiel neznamená len „pozitívny test“, ktorý Kódex definuje ako nepriaznivý analytický nález.

Porušením antidopingových pravidiel je :

 • Prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov, alebo markerov vo vzorke športovca. Osobnou povinnosťou každého športovca je zabezpečiť, aby žiadna zakázaná látka nevnikla do jeho tela.
 • Použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcom.
 • Vyhýbanie sa, odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu vzorky bez udania presvedčivého dôvodu po prevzatí výzvy, ktorá vychádza z týchto alebo iných príslušných antidopingových pravidiel.
 • Neposkytnutie informácií o mieste pobytu športovca.
 • Falšovanie alebo pokus o falšovanie počas ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly.
 • Držba akejkoľvek zakázanej látky alebo akejkoľvek zakázanej metódy športovcom počas súťaže, alebo držba akejkoľvek zakázanej látky, alebo akejkoľvek zakázanej metódy zakázanej mimo súťaže športovcom.
 • Obchodovanie alebo pokus o obchodovanie s akoukoľvek zakázanou látkou alebo zakázanou metódou, o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcom.
 • Podanie alebo pokus o podanie akejkoľvek zakázanej látky alebo zakázanej metódy ktorémukoľvek športovcovi počas súťaže, alebo podanie alebo pokus o podanie akejkoľvek zakázanej látky alebo zakázanej metódy, ktoré sú zakázané mimo súťaže, ktorémukoľvek športovcovi v období mimo súťaže.
 • Spoluúčasť, asistovanie, povzbudzovanie, pomáhanie, navádzanie, pripravovanie, zakrývanie alebo akýkoľvek iný typ úmyselnej spoluúčasti.
 • Zakázané združovanie športovca alebo inej osoby podliehajúcej právomoci antidopingovej organizácie v profesionálnom rozsahu.

Športovec by si mal byť vedomý toho, že porušenie antidopingových pravidiel môže byť preukázané nie len laboratórnymi výsledkami, ale aj inými dôkazmi. Napríklad pomocou biologického pasu športovca (dlhodobé sledovanie biologických parametrov), priznania, svedectiev a rôznych dokumentov dokazujúcich porušenie pravidiel.
 

Úlohy a zodpovednosti športovcov

Športovec má isté úlohy a zodpovednosti:

 • Byť  informovaný a dodržiavať každú príslušnú antidopingovú politiku a antidopingové pravidlá. , ktoré sú prijaté v súlade s KódexomNesie zodpovednosť za všetky látky, ktoré sa dostanú do jeho tela, čiže za všetko, čo konzumuje a pije, vrátane liekov a doplnkov výživy, ktoré užíva. Základné pravidlo je, čo je v tvojom tele, za to si aj zodpovedný.
 • Byť dostupný pre odber vzoriek za účelom dopingovej kontroly.
 • V súvislosti s dopingom byť zodpovedný za to, čo požíva a čo užíva.
 • Informovať zdravotnícky personál o svojom záväzku, že nebude používať zakázané látky a zakázané metódy a bude zodpovedný za to, že akékoľvek lekárske ošetrenie, ktoré mu bude poskytnuté, nebude znamenať porušenie antidopingovej politiky a pravidiel prijatých v súlade s Kódexom.
 • Oznámiť svojej národnej antidopingovej organizácii a medzinárodnej federácii akékoľvek rozhodnutie vyhlasujúce, že športovec sa dopustil porušenia antidopingového pravidla v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov.
 • Spolupracovať s antidopingovými organizáciami vyšetrujúcimi porušenia antidopingových pravidiel.

Úlohy a zodpovednosti sprievodného personálu športovcov

Sprievodný personál športovca má isté úlohy a zodpovednosti:

 • Byť dobre informovaný a dodržiavať každú antidopingovú politiku a pravidlá prijaté v súlade s Kódexom, ktoré sa vzťahujú na neho alebo na športovcov, ktorých podporuje.
 • Spolupracovať s programom testovania športovcov.
 • Využívať svoj vplyv na hodnoty a správanie športovcov s cieľom posilniť ich postoje v boji proti dopingu.
 • Oznámiť svojej národnej antidopingovej organizácii a medzinárodnej federácii akékoľvek rozhodnutie prijaté stranou, ktorá nie je signatárom, vyhlasujúce, že športovec sa dopustil porušenia antidopingového pravidla v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov.
 • Spolupracovať s antidopingovými organizáciami vyšetrujúcimi porušenia antidopingových pravidiel.
 • Sprievodný personál športovca nebude používať ani mať v držbe akúkoľvek zakázanú látku alebo zakázanú metódu bez platného oprávnenia.


Úmysel a porušenie antidopingových pravidiel

Športovec je zodpovedný za všetko, čo sa nachádza v jeho tele. Pri posudzovaní porušenia antidopingových pravidiel z dôvodu užitia alebo prítomnosti zakázanej látky, nie je nutné preukázať úmysel, zavinenie, nedbalosť alebo vedomé použitie.
Pri porušení antidopingového pravidla sa športovec nemôže hájiť tým, že zakázanú látku mu niekto dal, a on o tom nevedel, alebo že zakázaná látka nebola uvedená na etikete výživového doplnku, ktorý užíva, alebo že zakázaná látka/metóda neovplyvnila jeho športový výkon.
Užívanie alebo pokus o užitie zakázanej látky/metódy sa považuje za doping. „Úspešnosť, resp. „neúspešnosť“ dopingu alebo pokusu o doping na veci nič nemení.


Porušenie antidopingového pravidla športovcom alebo inou osobou môže mať za následok jedno alebo viac z nasledujúcich:

 • Diskvalifikácia/anulovanie výsledkov (Disqualification) znamená, že výsledky športovca v príslušnej súťaži alebo podujatí sú zrušené so všetkými ďalšími dôsledkami vrátane odňatia medailí, bodov a cien.
 • Zákaz činnosti (Ineligibility) znamená, že športovec alebo iná osoba sa nesmie z dôvodu porušenia antidopingového pravidla zúčastniť v určitej dobe žiadnej súťaže ani iných aktivít ani obdržať finančnú podporu.
 • Dočasné zastavenie činnosti (Provisional Suspension) znamená, že športovec alebo iná osoba sa nesmie zúčastniť v určitej dobe žiadnej súťaže ani aktivity pred konečným rozhodnutím v pojednávaní.
 • Finančné dôsledky (Financial Consequences) znamenajú finančnú sankciu uloženú za porušenie antidopingového pravidla alebo úhradu nákladov spojených s porušením antidopingového pravidla.
 • Zverejnenie alebo verejné hlásenie (Public Disclosure or Public Reporting) znamená šírenie alebo distribúciu informácií verejnosti alebo osobám, okrem tých osôb, ktoré sú oprávnené na skoršie oznámenie.

Ak si nie ste istí, čo je vo výživovom doplnku, neužívajte ho. Nevedomosť neospravedlňuje.

Pravidlo miesta pobytu – ADAMS

ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System – Antidopingový správny a riadiaci systém): webová informačná databáza, ktorá je riadiacim nástrojom na vkladanie dát, ich uchovávanie, zdieľanie a hlásenie. Je vytvorená na pomoc zainteresovaným organizáciám a WADA v ich antidopingových aktivitách v spojení s legislatívou ochrany dát.
•    Príloha ADAMS - Pravidlá pre športovcov zaradených do NRTP
Umožňuje vkladanie, uchovávanie, zdieľanie a poskytovanie informácií o jednotlivých športovcoch a ich miestach pobytu, dopingových kontrolách, terapeutických výnimkách (TUE) a prípadných sankciách voči športovcom. Táto databáza uľahčuje zdieľanie informácií medzi príslušnými organizáciami, a má za cieľ podporovať účinnosť, efektívnosť a transparentnosť.
Systém ADAMS zjednodušuje každodenné činnosti všetkých zúčastnených strán a športovcov zapojených do antidopingového programu. Uľahčuje prácu antidopingovým organizáciám, ktoré nariaďujú testovanie, laboratóriám, ktoré informujú o výsledkoch testovania, antidopingovým organizáciám, ktoré spravujú výsledky a športovcom, ktorí poskytujú svoje informácie o miestach pobytu. Tento systém má jednoduché použitie, je dostupný vo viacerých jazykoch a prostredníctvom internetu je dostupný všade na svete 24 hodín denne počas celého roka.
•    Príloha ADAMS – Rýchly sprievodca pre športovcov
Hlavným cieľom informovania o mieste pobytu je uľahčiť mimosúťažné testovanie. Poskytovanie informácií o miestach pobytu umožňuje antidopingovej organizácií lokalizovať športovca pre účely neohlásenej dopingovej kontroly. Takéto testovanie je základom efektívneho antidopingového programu.
Ak je športovec upozornený, že bol zaradený do „Registra pre testovanie,“ znamená to, že musí poskytnúť informácie o svojom pobyte štvrťročne. Informácie zahŕňajú miesta a časy pravidelných činností a známych udalostí (miesto prespávania, tréningu, súťaže, sústredenia, práce...) a jeden 60 minútový časový interval pre každý deň, kedy musí byť športovec k dispozícii pre možné testovanie. Pravidelné činnosti športovca a 60 minútový časový interval musia byť priebežne aktualizované.

Zoznam zakázaných látok

https://antidoping.sk/zakazane-latky-a-metody/
Zoznam zakázaných látok a metód každoročne vydáva Svetová antidopingová organizácia (WADA), pravidelne sa aktualizuje, minimálne raz ročne. Aktualizovaný nový zoznam zvyčajne nadobúda platnosť každý rok 1. januára a je dostupný na stiahnutie na webovej stránke WADA, v slovenskej verzii si ho možno stiahnuť na webovej stránke ADA SR. Zoznam sa rozdeľuje na látky, ktoré sú trvalo zakázané a na látky, ktoré sú zakázané len počas súťaže (väčšinou v rámci 24 hodín počas súťaže).
•    Príloha Zoznam zakázaných látok 2020
•    Príloha Prohibited list 2019 EN
Trvalo zakázané sú tiež metódy ako krvná transfúzia.
Je VAŠOU povinnosťou vedieť, ktoré látky a metódy sú zakázané.
Trvalo zakázaná látka sa nesmie užívať počas celého roka, čiže ani počas tréningu, ani počas súťaže. Napríklad anabolické steroidy sa užívajú počas tréningu a môžu mať dlhotrvajúci efekt na športový výkon alebo maskovacie látky, ktoré sa môžu použiť s cieľom zakrytia užívania iných dopingových látok.
Na druhej strane, užitie látky v období mimo súťaže, ktorá je zakázaná len počas súťaže, sa nepovažuje za porušenie antidopingových pravidiel, pokiaľ daná látka nie je prítomná v tele počas súťažnej dopingovej kontroly. Na upresnenie, mnoho látok môže ostať v tele po dlhý čas. Ak je výsledok dopingovej kontroly pozitívny na látku, ktorú športovec užil mimo súťaže (kedy nebola zakázaná), ale test súťažnej dopingovej kontroly je pozitívny (kedy je zakázaná), športovec porušil antidopingové pravidlá.
Zakázané látky sa môžu nachádzať aj v bežných liekoch, ako sú lieky proti bolesti, lieky proti prechladnutiu a chrípke. SADA pre Vás pripravila online databázu www.zakazanelatky.sk, prostredníctvom ktorej si viete overiť, či daný liek obsahuje zakázanú látku alebo nie. Pre bližšie informácie kontaktuje SADA.
•    Príloha Povolené lieky 2019

Výživové doplnky

Regulácia výživových doplnkov je vo všeobecnosti minimálna. Bežné doplnky ponúkané či už v obchodoch so zdravou výživou alebo internetových obchodoch, neobsahujú zakázané látky, ak nie sú uvedené na etikete výrobku. V posledných rokoch sa pripisuje značný počet pozitívnych testov zle označeným alebo kontaminovaným doplnkom.
•    Príloha Výživové doplnky – stanovisko SADA
Vyskytlo sa viacero prípadov (aj na olympijských hrách), kedy boli športovci pozitívne testovaní na zakázaný stimulant metylhexamín (MHA). Tento stimulant je tiež známy ako 1,3-dimethylamylamin(DMAA) alebo geraniový olej. Tieto názvy môžu byť uvedené na etikete výrobku, ale názov „methylhexamin“ je uvedený len málokedy.
Nemali by ste brať výživový doplnok, ak existuje pochybnosť o tom, čo by mohol obsahovať.
Zvýšené riziko výskytu zakázanej látky môžu mať produkty, ktoré sľubujú anabolický efekt, pomáhajú pri regenerácii, poskytujú energiu alebo napomáhajú pri chudnutí. Vzhľadom na to, že budete niesť zodpovednosť za následky prípadného pozitívneho testu spôsobeného zle označeným doplnkom, najlepšou radou je: Neužívajte doplnok, ak neviete, čo obsahuje.
•    Príloha Naučte sa rozpoznať výstražné znamenia


Terapeutická výnimka (TUE)

https://antidoping.sk/tue/
Jeden z kľúčových princípov antidopingu je chrániť zdravie športovca.
Môže dôjsť k situácii, kedy je zo zdravotných dôvodov nevyhnutné užiť zakázanú látku alebo použiť zakázanú metódu. Podľa Kódexu je možné takúto situáciu riešiť tzv. Terapeutickou výnimkou (TUE).


Na získanie TUE je potrebné splniť niekoľko kritérií, napríklad:

 • príslušná zakázaná látka/metóda je potrebná na účely liečby zdravotného stavu a športovec by utrpel vážne poškodenie zdravia, ak by mu zakázaná látka alebo metóda nebola poskytnutá;
 • jej užitie nepovedie k zvýšeniu výkonnosti po liečbe;
 •  neexistuje primeraná terapeutická alternatíva.

Športovci na medzinárodnej a národnej úrovni si musia byť vedomí ďalšieho dôležitého pravidla: TUE musí byť udelená v časovom predstihu, nie retroaktívne (spätne), okrem situácií ohrozujúcich zdravie a vo výnimočných situáciách.
TUE pre športovcov na národnej úrovni udeľuje SADA. TUE pre športovcov na medzinárodnej úrovni udeľuje príslušná medzinárodná federácia. Usporiadatelia olympijských hier alebo iných významných podujatí môžu takisto udeliť TUE.
Nerátajte s tým, že TUE udelená SADA v rámci národnej úrovne bude automaticky uznaná aj na medzinárodnej úrovni. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte vašu medzinárodnú federáciu alebo usporiadateľa významného podujatia.


Testovanie, odber vzoriek a ich analýza

Keď oprávnený komisár dopingovej kontroly požiada športovca o odovzdanie vzorky, musí tak urobiť.
Každá antidopingová organizácia, ktorá spravuje konkrétneho športovca, má právomoc na odber vzorky moču alebo krvi, kedykoľvek a kdekoľvek.


Národná antidopingová agentúra má právomoc testovať športovcov:

 • ktorí sú štátnymi príslušníkmi danej krajiny, majú trvalý pobyt v danej krajine, sú držiteľmi licencie alebo sú členmi športových zväzov (federácií, asociácií) v danej krajine, alebo
 • ktorí sú prítomní v danej krajine, kde národná antidopingová organizácia vykonáva svoju činnosť, alebo
 • ak o to požiadala medzinárodná federácia (asociácia), ktorá spravuje daného športovca.

Medzinárodné federácie majú právomoc testovať športovcov, ktorí podliehajú ich pravidlám:

 • vrátane športovcov zúčastňujúcich sa na medzinárodných podujatiach a
 • športovcov, ktorí sú držiteľmi licencie tejto medzinárodnej federácie (asociácie), alebo sú jej priamy členovia.

Organizátor významného podujatia má právomoc testovať športovcov tohto podujatia.
Proces odberu vzorky je štandardizovaný. Pre viac informácií o odbere vzorky a vašich právach pozri https://antidoping.sk/dopingova-kontrola/
Za účelom zisťovania prítomnosti zakázanej látky vo vzorke športovca sa využívajú laboratória výlučne akreditované WADA.

Ako dlho sú vzorky uchovávané?

Vzorky moču môžu byť zmrazené, skladované a znovu otestované po dobu 10 rokov. Technológie analýzy vzoriek sa vyvíjajú, niektoré zakázané látky a metódy, ktoré nie sú v súčasnosti detekovateľné, môžu byť odhalené v budúcnosti.
Ak už boli vzorky použité pre účely odhalenia zakázaných látok, budú zbavené označenia a využité len na výskum, alebo budú zničené.

Návrat po ukončení aktívnej športovej činnosti

Ak ste patrili do registra medzinárodnej federácie alebo národného registra pre testovanie, musíte 6 mesiacov vopred zaslať písomnú žiadosť národnej antidopingovej organizácií, alebo medzinárodnej federácií. Počas týchto šiestich mesiacov budete podliehať pravidlám antidopingovej regulácie a musíte byť k dispozícií na testovanie skôr, ako sa zúčastníte súťaže.

On-line kurz k antidopingu:
https://sada.triagonal.net/online/course/view.php?id=2
Kurz: https://cet.triagonal.net/cet/player/index.php
 

Zdroj: Slovenská antidopingová agentúra