Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Bratislavský samosprávny kraj
Veslársky klub Sĺňava Piešťany
Veslársky klub Sĺňava Piešťany
Oficiálne stránky FISA
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
Oficiálne stránky českého veslovania
Slovenský olympijský výbor

Aktuálne počasie
Platon webhosting

SVZ » Federácia » Dokumenty » Kritéria pre identifikáciu športových talentov » Kritéria pre identifikáciu...

Kritéria pre identifikáciu športových talentov a metodika práce s talentovanými športovcami vo veslovaní.

Vo veslovaní na Slovensku prípravu veslárov mládeže je zabezpečovaná v štyroch centrách. V špecializovaných veslárskych lodeniciach a v lokalite možnosti veslovania na vodných tokoch s dĺžkou minimálne cez 1300 m .( Jednotná dráha pre súťaže veslárov na Európskych a svetových podujatiach a regatách je na 2000 m, len prípravne a doplnkovo na 500m resp. 6000 a viac metrov).

 

Príprava s mládežou sa uskutočňuje v Bratislave v dvoch lodeniciach. Vo veslárskom klube Slovenského veslárskeho klubu ( SVK) na veslársko- vodáckej dráhe, Zemník a na vode Zlatých pieskoch v Bratislave vo veslárskom oddiely TJ Slávia Slovenská technická univerzita ( Slávia STU ). Ďalej príprava veslárskej mládeže je organizovaná v piešťanskej lodenici v klube veslovania Sĺňava Piešťany na vodách rieky Váh. Štvrté centrum prípravy mládeže vo veslovaní je v Šintavskom veslárskom klube na Váhu pri Seredi.

Slovenský veslársky zväz ( SVZ ) má dlhodobo zavedené kritéria pre zaraďovanie, vyraďovanie a sledovanie mladých talentovaných veslárov v systéme Centier talentovanej mládeže (CTM ), ktoré sú pri oddieloch a kluboch veslovania tu vyššie uvedených.

 

1. Základné ustanovenie
  A. do systému CTM môžu byť zaradení športovci s platnou registráciou SVZ vo vekovej kategórii - dorastenec, dorastenka, junior, juniorka, sen B, seniorka B do 23 rokov B. športovec musí mať platnú lekársku prehliadku od športového lekára na daný rok

 


2. Základná identifikácia
 Do strediska CTM môžu byť zaradení športovci spĺňajúci tieto základné podmienky :

 

A ) na základe vykazovaných výsledkov na veslárskych regatách v predchádzajúcom a t.r, ktoré určila trénerská rada SVZ ako sledované a na Majstrovstvách SR

B ) Na základe ukazovateľov a výstupov z testov na špecializovaných veslárskych trenažéroch a ďalších sledovaných výstupov pri testovaní športovcov prioritne v silovej vytrvalosti,

C )Športovec, športovkyňa CTM by mali spĺňať výšku minimálne : dorastencii,168, dorastenky 165, juniorky 168, juniori 180 cm.

D ) Zabezpečovať správnu výučbu a sledovania techniky veslovania na lodi , v doplnkových športov v príprave, antropometrických, kinantropologických a ďalších ukazovateľov, ktoré výkonnostný- vrcholový športovec by mal mať na požadovanej úrovni

E ) K tomu využívať pracoviská , diagnostické centrum FTVŠ UK, Národného športového centra ( NŠC ), a ďalších odborníkov. Dokladovať tak pravdepodobnú možnosť rastu výkonnosti smerom k vrcholovému európskemu a svetovému veslovaniu. Mladých veslárov a veslárky pravidelne hodnotiť v trénerskej rade zväzu, ktorú vedie pracovník, učiteľ FTVŠ UK z Katedry športovej kinantropológie , Mgr. P.Schickhofer, PhD. Ďalej v predsedníctve, zhromaždení SVZ. Ďalej trénerov talentovanej mládeže CTM vo veslovaní zabezpečujú dlhoroční reprezentačný tréneri , absolventi FTVŠ UK, resp. tréneri s trénerskou triedou 3 a 4.

F ) Vyradenie športovca s CTM je preradením do systému vrcholového športu. Alebo na základe neplnenia požiadaviek športovej prípravy, za závažné prehrešky vôči morálke, etike, na návrh lekára zo zdravotných dôvodov, na žiadosť výkonného zástupcu u neplnoletých, na vlastnú žiadosť športovca.

 

 

3. Fáza sledovania k výberu do CTM:

Jeseň : - test na vode , 6 a viac km na skifoch resp. 2-

Zima : - testy a regaty na veslárskych trenažéroch - fyzické testy : beh, testy v posilňovni, silová vytrvalosť

Jaro : - test na 6 a viac km na skifoch resp. 2- - test na trať 2000 m, Zemník , veslársko- kanoistická dráha, Jarovce- Bratislava - vybrané sledované regaty trénerskou radou SVZ na daný rok i v zahraničí - dorastenci/ dorastenky štart na regate OH nadejí V4 pre daný rok - juniori, juniorky a kategória do 23 rokov( seniori B ), výber z CTM je na základe splnenia dielčích úloh nominovaná reprezentovať na ME,MSJ,MEU23, MSU23 (Predmetné výstupy a výsledky talentovanej mládeže a reprezentácie sa porovnávajú s výstupmi z iných krajín) .

Výsledky a výstupy z tu uvedených sledovaní sú prerokovávané, diskutované v trénerskej rade a predsedníctve SVZ, priebežne podľa potreby a programov súťaží a orgánov SVZ.

V zimných mesiacoch roka sa uskutočňuje každoročne oponentúra práce a výsledkov s talentovanou mládežou a reprezentáciou. Stanovujú sa vízie a ciele na rok, roky nasledujúce prioritne k reprezentácii a práci s talentovanou mládežou.

  

4.Financie na prácu s talentovanou mládežou, do CTM , ktoré sú pridelené z Ministerstva školstva VVŠ SR na daný rok , sú prerozdelené na 4 CTM podľa návrhu trénerskej rady a schválenia predsedníctvom SVZ.

 

5. Financie na mládež do 23 rokov ( 15 % z rozpočtu na rok )sú pridelené podľa Stanov SVZ v nadväznosti na Zákon o športe 440/2015

 

Dovolíme si uviesť, že veslovanie patrí medzi veľmi náročné športové odvetvie. Príprava je dlhodobá. Silová vytrvalosť a precízna technika pre sklz lode kladie vysoké nároky na cit pretekárov pre vodu. Rozšírenie mládeže do veku 23 rokov i v SR je v našom športovom odvetví potrebné. Dokladujú to i už dlhodobo podchytené významné postavenie súťaží U23 vo veslovaní (ME a MS U 23 ) . 

Alexander Denes

25.6.2017

Zdieľajte článok:   vybrali.sme.sk linkuj.cz pozrisi.sk facebook.com digg.com linkedin.com del.icio.us google.com mojelinky.sk

Diskusné fórum

Najnovšie príspevky:

Najdiskutovanejšie témy:

Dnes je utorok 15.10.2019, meniny má Terézia  |  Stránky si práve pozerajú 2 ľudia.